U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden Atrium Music Drive-In Show

     Download AV Drive-In Show 

Artikel 1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toestemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn paspoort / id te legitimeren. Tevens staat de opdrachtgever borg voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart Atrium Music voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodanig maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van Atrium Music en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van Atrium Music, van de medewerkers van Atrium Music, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Atrium Music desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contract som.

Artikel 4:

Indien Atrium Music op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal Atrium Music zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

Artikel 5:

In het geval dat de Atrium Music als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Atrium Music hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel 6:

De overeengekomen contract som zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd. bedragen boven de €1000.- dienen voor 5 werkdagen van het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt, tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel 7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van Atrium Music. Wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt Atrium Music aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

Artikel 8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan Atrium Music aan te tonen. in alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan Atrium Music te voldoen: administratie kosten van € 50,- en binnen 7 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan Atrium Music voor het maken c.q. doen maken van reclame voor tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto's van het feest en het plaatsen hiervan op de website.

Artikel 10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Bovendien dient de opdrachgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 2 x 16 ampère schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte.

Artikel 11:

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel 12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat Atrium Music minimaal 2 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie.

Artikel 13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro's.

Artikel 14:

De kortingen van Atrium Music zijn niet van toepassing bij slecht betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. Tenzij anders vermeld.

Artikel 15:

Atrium Music kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van Atrium Music word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien Atrium Music toch aansprakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 16:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidsrente aan Atrium Music verschuldigd. Deze nalatigheidsrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. Dit is mogelijk per e-mail of per post.

 

© Atirum Music