U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene voorwaarden Atrium Music verhuur.

Download AV verhuur

1. Aansprakelijkheid

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. Behoudens de algemene rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of ontroerend goed dan wel aan personen, zowel aan de wederpartij als bij derden.


2. Wij zijn in elk geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in ons product.

3. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

2. Verhuur

1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door de Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

2. Onder wederpartij in deze Algemene Voorwaarden wordt mede verstaan "de huurder".

3. Onder de "verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Atrium Music.
Onder "de huurder" wordt in dit artikel verstaan een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde tijd. "De huurder" is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde "opdrachtgever" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene bepalingen voor levering van goederen en diensten. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan: Alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- en belichtingstechniek en eventuele overige goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen etc

4. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het apparaat gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal ten alle tijde aan een door de verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

5. De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren of in bruikleen geven, tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder.

6. Schade aan of diefstal van de gehuurde apparatuur wordt in zijn geheel op de huurder verhaald. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, c.q. de molestschade is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.

7. Een dagdeel is in de regel vier (4) uur, doch de verhuurder kan zijn apparatuur eerder terug verlangen met opgaaf van goede redenen.

8. Verlenging na de laatste huurdag van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder.

9. De huurder dient zich strikt aan de afgesproken huurperiode te houden. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schade herstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

10. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt geleverd. De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.

11. Huurder is niet gerechtigd zelf reparaties te verrichten aan gehuurde goederen dan na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Eventuele hieruit ontstane kosten bij overtreding zullen verhaald worden op huurder.

12. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen dient de huurder de huurprijs contant, voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de verhuurder te eisen en behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en / of reinigen van de gehuurde apparatuur.

13. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van de schade aan goederen en / of personen bij het werken met de apparatuur.

 

© Atirum Music